Privacy Policy

True Blue Consultancy  neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met, en de bescherming van, jouw persoonsgegevens serieus. Met deze privacyverklaring willen wij jou graag informeren over welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen (direct of indirect), waarom we dat doen (voor welke doelen), op basis van welke grondslagen en hoe we verder omgaan met jouw gegevens.

Waarom heeft True Blue Consultancy gegevens nodig?

True Blue Consultancy  verwerkt jouw persoonsgegevens om onze gehele dienstverlening (detachering & projecten) te kunnen uitvoeren.

True Blue Consultancy  gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende specifieke doelen:

 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van kandidaten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van (openbaar toegankelijke) sociale media.

 • Om kandidaten te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Voor een (mogelijke) overeenkomst met kandidaat, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht of rol.

 • Om bij bemiddeling te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften zoals bijvoorbeeld identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en socialezekerheidswetgeving.

 • Voor het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties.

 • Het onderhouden en verbeteren van de website.

 • Voor de realisatie van andere bedrijfsdoelen zoals bijvoorbeeld verbetering van de dienstverlening, genereren van managementinformatie, tevredenheidsonderzoeken en toegangsbeveiliging.

Welke gegevens verwerkt True Blue Consultancy?

True Blue Consultancy  verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons mondeling of schriftelijk hebt verstrekt, of invult in het contactformulier. Ook verzamelt True Blue Consultancy  gegevens via derde partijen, zoals bijvoorbeeld het social-media-kanaal LinkedIn.


Dit kan voor kandidaten zijn:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

 • Geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit, taal

 • CV, opleidingen en werkervaring

 • LinkedIn profiel

 • Kvk nummer en BTW-nummer / BTW-ID

 • Bankrekening

 • BSN nummer

 • Gegevens over beschikbaarheid, tariefindicatie, wensen, functie/functiegroep

 • IP-adres

Dit kan voor zakelijke relaties zijn:

 • Naam en naam van organisatie

 • E-mailadres en telefoonnummers

 • LinkedIn profiel

 • Functie/functiegroep

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. Jouw persoonsgegevens verwerken wij op de volgende vier rechtsgronden:

 • Toestemming: voor het doorgeven van gegevens aan een (potentiële) opdrachtgever. Een gegeven toestemming kun je overigens altijd weer intrekken.

 • Gerechtvaardigd belang: True Blue Consultancy  verwerkt persoonsgegevens om haar gerechtvaardigde belangen te behartigen, te weten:

  • Aangaan en onderhouden van zakelijke relaties.

  • Uitvoeren van dienstverlening bemiddeling (bijvoorbeeld door verwerken van gegevens via derden verkregen).

  • Informeren over dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via email).

 • Overeenkomst: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst door True Blue Consultancy 

 • Wettelijke plicht: als we een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. Ook zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens (lang) te bewaren in onze financiële administratie, op grond van belastingwetgeving.

Delen met anderen

True Blue Consultancy  deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De verwerkers mogen de persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht verwerken, alleen voor doelen die wij bepalen onder strikte geheimhouding. True Blue Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaart True Blue Consultancy gegevens?

True Blue Consultancy  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Wanneer de bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken worden deze vernietigd of geanonimiseerd.

True Blue Consultancy  hanteert de volgende bewaartermijnen:

Bij detachering & projecten:
Persoonsgegevens die True Blue Consultancy in kader van detachering en projecten heeft gekregen, worden maximaal 30 dagen bewaard, tenzij je toestemming geeft om die gegevens langer te bewaren.

Bij verleende toestemming voor verwerking:
Gezien de aard van onze dienstverlening en jouw belang als professional om over een langere periode een relatie met True Blue Consultancy  op te bouwen en in beeld te blijven voor opdrachten zullen jouw gegevens maximaal 3 jaar bewaard worden, als in de tussentijd geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wel zul je tussentijds regelmatig worden verzocht jouw gegevens bij te werken (update CV) en jouw beschikbaarheid kenbaar te maken. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt geldt de datum van deze update als het begin van een nieuwe termijn van 3 jaar.

Voor gegevens die vallen onder wettelijk vastgestelde bewaartermijnen is de termijn vaak langer. Voor bijvoorbeeld fiscale doeleinden is die termijn 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kun je ons vragen de verwerking te beperken en is het mogelijk bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@trueblue.nl. Om jouw identiteit te controleren stellen wij dan een aantal identificerende vragen. Wij streven er naar binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek te reageren.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen wij de weigering toelichten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Lees voor informatie ons Cookieverklaring.

Beveiliging

True Blue Consultancy  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van True Blue Consultancy  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik kun je contact opnemen met True Blue Consultancy . Dit kan ook in het geval je meer informatie wenst over de beveiliging van de door True Blue Consultancy  verzamelde persoonsgegevens. Jouw vragen kunt je sturen naar info@trueblue.nl

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij zijn een dynamisch bedrijf en behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring daar waar nodig aan te passen. Doen zich wijzigingen voor, dan zullen wij deze op onze website publiceren.

Contact

High Tech Campus 84
5656 AG Eindhoven
Telefoon: 085 025 00 45
info@trueblue.nl